Аграрний тиждень. Україна
» » молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України
» » молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України

  молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України


  Як відомо, молочне скотарство - одна із стратегічних галузей тваринництва України, що визначає продовольчу безпеку держави, якість харчування населення та має високий експортний потенціал. На черговому засіданні колегії Мінагрополітики розглядався проект «Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року». Оскільки програма зачіпає інтереси багатьох представників ринку молочної продукції, в обговоренні взяли участь представники усіх галузевих віток.
  Довідково:
  Споживання молока та молочних продуктів (2002-2006 р.р) в Україні на одну особу становило 220-230 кг -за рік ( к 1990 р. - 373 кг) при раціональній нормі - 380 кг ( мінімальна - 340 кг). Фактичний фонд споживання становив 10,8-10,6 млн. тонн у рік (59 % до раціональних норм).

  Стан галузі на сьогодні
  Як зазначалося учасниками засідання, виробництво молока за останні роки знаходиться в межах 14,1 - 13,2 млн. тонн. Основні обсяги виробництва молока - 81 % зосереджені в особистих господарствах населення. З них 89,4 % (за вибірковими даними) утримують по 1-2 корови, що не дає можливості технологічно забезпечити якість молока (це молоко приймається переробними підприємствами лише II ґатунку). У загальних заготівлях переробних підприємств молоко господарств населення становись близько 65 %, а сільськогосподарських підприємств, відповідно, лише 35 %, з якого 97 % - молоко вищого та І ґатунку.
  Сьогодні із-за низької якості молока втрачаються експортні ринки.
  Потенційні можливості збільшення виробництва молока в господарствах населення повністю вичерпані. Розвиток молочної галузі в цілому стримується її недостатньою доходністю, яка зумовлена низькою купівельною спроможністю населення та посиленням диспаритету цін. Все це зумовило необхідність створення цільової програми, спрямованої на створення відповідних умов розвитку галузі.
  молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України
  Необхідно відновлення вітчизняного тваринництва
  Присутні заслухали доповідь директора департаменту ринків тваринництва з головною державною племінною інспекцією Дмитра Микитюка. Дмитро Миколайович зазначив, що розробка програми викликана ситуацією в галузі молочного скотарства, яка характеризується постійним скороченням чисельності поголів’я корів молочного напряму продуктивності (з 8,4 млн. голів у 1990 році до 3,3 млн. голів у 2007 році), високою часткою у загальних заготівлях молока переробними підприємствами особистих селянських господарств (65%, молоко приймається II ґатунком), недостатнім рівнем споживання молока та молочних продуктів на одну особу в рік (220 – 230 кг при раціональній нормі 380 кг молока) тощо.
  Директор департаменту назвав проблеми, які потребують термінового вирішення, зокрема, недостатній рівень технічного та технологічного оснащення молочних ферм і комплексів, еквівалентність обміну молока і промислової продукції, інтеграція виробника, переробника і торгівлі, відсутність належної кредитної та податкової політики, наявність ефективної державної політики, недостатньо розвинута інфраструктура ринку тощо. Дмитро Миколайович підкреслив: «Оптимальним варіантом розв’язання проблеми забезпечення населення молоком та молокопродуктами є відновлення власного (вітчизняного) тваринництва з пріоритетним розвитком виробництва в сільськогосподарських підприємствах з поступовим переведенням його виробництва на промислову основу».

  Програма розроблена в контексті Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року
  Дмитро Микитюк відзначив, що запропонований проект галузевої програми розвитку молочного скотарства розроблено в контексті до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Повідомив, що стратегія розвитку, запропонована програмою, передбачає: стабілізацію та подальший розвиток молочного скотарства для задоволення потреб населення в молоці та молочних продуктах, відновлення роботи великотоварних господарств, зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я, впровадження нових ефективних технологій виробництва, державну підтримку галузі через дотації, запровадження еквівалентних економічних відносин між виробниками, переробниками і торгівлею, стимулювання розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів тощо. Дмитро Миколайович зауважив: «Сьогодні на першому плані проблеми оптимізації на перспективу чисельності молочної худоби і обсягів виробництва молока, коригування державної політики в галузі молочного скотарства в напрямі створення максимально сприятливих умов розвитку галузі шляхом внесення необхідних змін до засобів державного регулювання».
  молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України
  Заходи та механізми по реалізації програми
  Доповідач повідомив як саме планується реалізовувати програму. За його словами, насамперед передбачається удосконалення механізму залучення інвестицій у створення нових і розвиток існуючих молочних сільськогосподарських підприємств шляхом вдосконалення законодавчої бази. Планується розширити доступність дешевих середньострокових та довгострокових кредитних ресурсів на будівництво і модернізацію молочних тваринницьких комплексів, вдосконалити механізм державної фінансової підтримки, налагодити рівноцінний паритет цін між промисловою продукцією і продукцією молочного скотарства. Також опрацьовано механізми поліпшення продуктивності поголів’я ВРХ, переходу на функціонування системи менеджменту стада на основі єдиних європейських вимог щодо ідентифікації тощо.

  Технічне та технологічне забезпечення галузі
  Також директор департаменту висвітлив шляхи здійснення технічного та технологічного забезпечення молочного скотарства. Йшлося про налагодження випуску конкурентоспроможної техніки для впровадження сучасних технологій виробництва тваринницької продукції, створення сприятливих умов утримання молочної худоби, модернізацію та раціональне використання виробничих потужностей. Також опрацьовано питання надання митних пільг у разі ввезення із-за кордону технологічного обладнання для тваринництва та кормовиробництва.
  Дмитро Миколайович пояснив присутнім, що програма не надає певних завдань регіонам щодо поголів’я худоби, її продуктивності, виробництва тощо. Він підкреслив, що спеціалістами міністерства та науковцями Української академії аграрних наук запропоновано механізм створення сприятливих умов для того, щоб розвивати галузь, зробити її інвестиційно привабливою та конкурентоспроможною.

  Проект передбачає комплексний підхід до розв’язання проблем галузі
  Під час обговорення проекту присутні одностайно погодилися з тим, що із-за катастрофічного стану матеріально-технічної бази в молочній галузі України, прибутки, зумовлені лише підвищенням ціни на молоко, не виведуть галузь із кризи. Тому необхідно вжити невідкладні заходи, спрямовані на докорінне поліпшення ситуації.
  На думку фахівців Мінагрополітики, саме тому в проекті програми розвитку молочного скотарства сьогодні на першому плані залишаються проблеми оптимізації чисельності великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, формування державної політики в галузі молочного скотарства на загальнодержавному рівні, розширення сфери і збільшення розмірів державної підтримки тощо. Аграрії переконані, що успішне вирішення цих питань можливе за умови комплексного підходу до розв’язання проблем галузі.
  Довідково:
  Основні завдання програми: збільшення поголів’я корів до 4,4 млн. голів, зокрема у сільськогосподарських підприємствах з 0,7 до 1,8 млн. голів; підвищення продуктивності корів до 4,3-4,5 тис. кг молока на корову; доведення обсягів виробництва молока до 20 млн. тонн в рік; підвищення якості продукції.

  Реалізація програми
  За інформацією, наданою департаментом ринків тваринництва з головною державною племінною інспекцією, у проекті визначено, що організаційне забезпечення програми здійснює Мінагрополітики, а наукове забезпечення – Українська академія аграрних наук.
  Виконання програми передбачається у два етапи: перший (2007-2008 роки) – розробка нормативно-законодавчих актів; другий (2008-2015 роки) – здійснення пілотних проектів.
  Загальна вартість програми з 2008 до 2015 роки складає 41,4 млрд. гривень.
  У результаті виконання програми передбачається створення до 150 тисяч додаткових робочих місць.

  Коментарі фахівців:

  Анатолій Головко, віце-президент УААН.
  Анатолій Миколайович зазначив, що при розробці проекту "Програми розвитку молочного скотарства України" основна увага приділялася концептуальному визначенню мети, основних цільових пріоритетів, а також ефективних методів державної підтримки управління розвитку галузі. Також - питанню стимулювання інвестицій у створення сучасних великотоварних спеціалізованих молочних підприємств.
  «Програма розвитку молочного скотарства, - констатує віце-президент УААН, - по-суті, є першою галузевою програмою, яка спрямована на реалізацію Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року і в цілому відображає основні завдання зазначеної програми щодо розвитку тваринництва, зокрема молочного скотарства. Акцент при розробці проекту зроблено на визначення головних механізмів збільшення притоку інвестицій у молочну галузь, напрямів організації виробництва його технічному та технологічному забезпеченню».
  Анатолій Миколайович акцентував увагу на тому, що питання особливостей технології виробництва, вирощування, відтворення, годівлі тварин повинні регулюватися технічними умовами та стандартами, які необхідно переглянути відповідно до Європейських норм. Зауважив, що Мінагрополітики України, технічним комітетам необхідно надати пріоритетного значення розробці необхідних технічних регламентів та стандартів при складанні плану розробки стандартів на 2008 рік.
  Анатолій Головко зазначив: «Більш деталізовані завдання та способи їх вирішення стосовно обсягів, кількісних і якісних показників виробництва в розрізі різних форм господарювання, будівництва нових та реконструкції існуючих молочних ферм, технології виробництва з урахуванням
  особливостей регіону повинні знайти свої відображення у відповідних обласних програмах».

  Спілка молочних підприємств України
  За словами спеціалістів спілки, впродовж останніх років постійно постає питання зупинення спаду виробництва молоко-сировини та поголів’я корів. Однак за показниками останніх 8 місяців поточного року, стан справ у молочному скотарстві продовжує погіршуватися. Представники організації стверджують, що із 3,3 тис. корів тільки 0,7 тис. знаходиться в колективних сільськогосподарських підприємствах 1,8 млн. тонн. Решта кількості сировини – 3,3 млн. тонн заготовлюється у приватному секторі, де показники якості найчастіше не відповідають діючому національному стандарту.
  Фахівці об’єднання запевняють, що постійний дефіцит сировини не дозволяє вимагати від товаровиробників високих показників якості. В умовах дефіциту молока переробні підприємства, незважаючи на якість, закуповують сировину у населення по ціні від 1,3 до 1,7 грн./л, а у сільсьгосподарських підприємств - по 1,6 – 2,2 грн./л. За словами представників спілки, діюча нині ціна за сировину вже зараз суттєво перевищує європейську (0,28 – 0,30 Євроцентів/л). Також вони відзначили, що напрямок України до інтеграції з економічним простором ЄС, а також існуючі ринкові відношення в подальшому призведуть до збільшення товарообігу. Тому перед молочною галуззю стоїть важливе завдання – адаптація до умов і правил «гри» на міжнародному ринку.
  На думку представників спілки, основним інструментом в конкуренції на загальному ринку ЄС є безпечність та якість сировини і продуктів її переробки. Саме із-за невідповідності показників безпечності європейським вимогам молочна продукція (сир, масло, сухе молоко, суха сироватка, молочні консерви) експортується, в основному, не в країни ЄС, а в країни колишнього СРСР, Африки, Азії, тощо.
  Фахівці Спілки молочних підприємств України переконані, що в проекті програми розвитку молочного скотарства доцільно виділити окремими розділами усі технологічні вимоги (годівля, догляд, утримування, селекція тощо). Окрім того, приділити більше уваги таким питанням як створення інфраструктури заготівель, сервісному обслуговуванню, досягненню паритету цін на сировину шляхом дотації на молоко, на корову, забезпечення паливно-мастильними матеріалами з частковою компенсацією їх вартості за рахунок держави. Також наголошують на необхідності доопрацювання системи контролю безпечності та якості, впровадження системи НАССР тощо.

  Схожі новини
 • "Село майбутнього" у 2013 році переходить в активну фазу в Харківській області
 • Мінагрополітики: Серед усіх галузей тваринництва у пріоритеті - скотарство
 • Виробництво молока на Дніпропетровщині зросло за рахунок збільшення продуктивності корів
 • М. Присяжнюк: Тваринництво має стати візитівкою вітчизняного АПК
 • Молочний світ

 • Комментарі


  два года назад когда президент обьявил про национальную идею поддержки села говорилось очень много......но на сегоднешний день невидно никаких конкретных здвигов. Я студент , заканчиваю 4 курс ф-т Технологии производства и переработки продукции животноводства....и основная проблема по моемму мнению сосоит в превлечении молодых специалистов на село......у нас к сожелению наши умы размышляют совсем другими категориями....

  Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України


Як відомо, молочне скотарство - одна із стратегічних галузей тваринництва України, що визначає продовольчу безпеку держави, якість харчування населення та має високий експортний потенціал. На черговому засіданні колегії Мінагрополітики розглядався проект «Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року». Оскільки програма зачіпає інтереси багатьох представників ринку молочної продукції, в обговоренні взяли участь представники усіх галузевих віток.
Довідково:
Споживання молока та молочних продуктів (2002-2006 р.р) в Україні на одну особу становило 220-230 кг -за рік ( к 1990 р. - 373 кг) при раціональній нормі - 380 кг ( мінімальна - 340 кг). Фактичний фонд споживання становив 10,8-10,6 млн. тонн у рік (59 % до раціональних норм).

Стан галузі на сьогодні
Як зазначалося учасниками засідання, виробництво молока за останні роки знаходиться в межах 14,1 - 13,2 млн. тонн. Основні обсяги виробництва молока - 81 % зосереджені в особистих господарствах населення. З них 89,4 % (за вибірковими даними) утримують по 1-2 корови, що не дає можливості технологічно забезпечити якість молока (це молоко приймається переробними підприємствами лише II ґатунку). У загальних заготівлях переробних підприємств молоко господарств населення становись близько 65 %, а сільськогосподарських підприємств, відповідно, лише 35 %, з якого 97 % - молоко вищого та І ґатунку.
Сьогодні із-за низької якості молока втрачаються експортні ринки.
Потенційні можливості збільшення виробництва молока в господарствах населення повністю вичерпані. Розвиток молочної галузі в цілому стримується її недостатньою доходністю, яка зумовлена низькою купівельною спроможністю населення та посиленням диспаритету цін. Все це зумовило необхідність створення цільової програми, спрямованої на створення відповідних умов розвитку галузі.
молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України
Необхідно відновлення вітчизняного тваринництва
Присутні заслухали доповідь директора департаменту ринків тваринництва з головною державною племінною інспекцією Дмитра Микитюка. Дмитро Миколайович зазначив, що розробка програми викликана ситуацією в галузі молочного скотарства, яка характеризується постійним скороченням чисельності поголів’я корів молочного напряму продуктивності (з 8,4 млн. голів у 1990 році до 3,3 млн. голів у 2007 році), високою часткою у загальних заготівлях молока переробними підприємствами особистих селянських господарств (65%, молоко приймається II ґатунком), недостатнім рівнем споживання молока та молочних продуктів на одну особу в рік (220 – 230 кг при раціональній нормі 380 кг молока) тощо.
Директор департаменту назвав проблеми, які потребують термінового вирішення, зокрема, недостатній рівень технічного та технологічного оснащення молочних ферм і комплексів, еквівалентність обміну молока і промислової продукції, інтеграція виробника, переробника і торгівлі, відсутність належної кредитної та податкової політики, наявність ефективної державної політики, недостатньо розвинута інфраструктура ринку тощо. Дмитро Миколайович підкреслив: «Оптимальним варіантом розв’язання проблеми забезпечення населення молоком та молокопродуктами є відновлення власного (вітчизняного) тваринництва з пріоритетним розвитком виробництва в сільськогосподарських підприємствах з поступовим переведенням його виробництва на промислову основу».

Програма розроблена в контексті Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року
Дмитро Микитюк відзначив, що запропонований проект галузевої програми розвитку молочного скотарства розроблено в контексті до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Повідомив, що стратегія розвитку, запропонована програмою, передбачає: стабілізацію та подальший розвиток молочного скотарства для задоволення потреб населення в молоці та молочних продуктах, відновлення роботи великотоварних господарств, зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я, впровадження нових ефективних технологій виробництва, державну підтримку галузі через дотації, запровадження еквівалентних економічних відносин між виробниками, переробниками і торгівлею, стимулювання розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів тощо. Дмитро Миколайович зауважив: «Сьогодні на першому плані проблеми оптимізації на перспективу чисельності молочної худоби і обсягів виробництва молока, коригування державної політики в галузі молочного скотарства в напрямі створення максимально сприятливих умов розвитку галузі шляхом внесення необхідних змін до засобів державного регулювання».
молочне скотарство - стратегічна галузь тваринництва України
Заходи та механізми по реалізації програми
Доповідач повідомив як саме планується реалізовувати програму. За його словами, насамперед передбачається удосконалення механізму залучення інвестицій у створення нових і розвиток існуючих молочних сільськогосподарських підприємств шляхом вдосконалення законодавчої бази. Планується розширити доступність дешевих середньострокових та довгострокових кредитних ресурсів на будівництво і модернізацію молочних тваринницьких комплексів, вдосконалити механізм державної фінансової підтримки, налагодити рівноцінний паритет цін між промисловою продукцією і продукцією молочного скотарства. Також опрацьовано механізми поліпшення продуктивності поголів’я ВРХ, переходу на функціонування системи менеджменту стада на основі єдиних європейських вимог щодо ідентифікації тощо.

Технічне та технологічне забезпечення галузі
Також директор департаменту висвітлив шляхи здійснення технічного та технологічного забезпечення молочного скотарства. Йшлося про налагодження випуску конкурентоспроможної техніки для впровадження сучасних технологій виробництва тваринницької продукції, створення сприятливих умов утримання молочної худоби, модернізацію та раціональне використання виробничих потужностей. Також опрацьовано питання надання митних пільг у разі ввезення із-за кордону технологічного обладнання для тваринництва та кормовиробництва.
Дмитро Миколайович пояснив присутнім, що програма не надає певних завдань регіонам щодо поголів’я худоби, її продуктивності, виробництва тощо. Він підкреслив, що спеціалістами міністерства та науковцями Української академії аграрних наук запропоновано механізм створення сприятливих умов для того, щоб розвивати галузь, зробити її інвестиційно привабливою та конкурентоспроможною.

Проект передбачає комплексний підхід до розв’язання проблем галузі
Під час обговорення проекту присутні одностайно погодилися з тим, що із-за катастрофічного стану матеріально-технічної бази в молочній галузі України, прибутки, зумовлені лише підвищенням ціни на молоко, не виведуть галузь із кризи. Тому необхідно вжити невідкладні заходи, спрямовані на докорінне поліпшення ситуації.
На думку фахівців Мінагрополітики, саме тому в проекті програми розвитку молочного скотарства сьогодні на першому плані залишаються проблеми оптимізації чисельності великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, формування державної політики в галузі молочного скотарства на загальнодержавному рівні, розширення сфери і збільшення розмірів державної підтримки тощо. Аграрії переконані, що успішне вирішення цих питань можливе за умови комплексного підходу до розв’язання проблем галузі.
Довідково:
Основні завдання програми: збільшення поголів’я корів до 4,4 млн. голів, зокрема у сільськогосподарських підприємствах з 0,7 до 1,8 млн. голів; підвищення продуктивності корів до 4,3-4,5 тис. кг молока на корову; доведення обсягів виробництва молока до 20 млн. тонн в рік; підвищення якості продукції.

Реалізація програми
За інформацією, наданою департаментом ринків тваринництва з головною державною племінною інспекцією, у проекті визначено, що організаційне забезпечення програми здійснює Мінагрополітики, а наукове забезпечення – Українська академія аграрних наук.
Виконання програми передбачається у два етапи: перший (2007-2008 роки) – розробка нормативно-законодавчих актів; другий (2008-2015 роки) – здійснення пілотних проектів.
Загальна вартість програми з 2008 до 2015 роки складає 41,4 млрд. гривень.
У результаті виконання програми передбачається створення до 150 тисяч додаткових робочих місць.

Коментарі фахівців:

Анатолій Головко, віце-президент УААН.
Анатолій Миколайович зазначив, що при розробці проекту "Програми розвитку молочного скотарства України" основна увага приділялася концептуальному визначенню мети, основних цільових пріоритетів, а також ефективних методів державної підтримки управління розвитку галузі. Також - питанню стимулювання інвестицій у створення сучасних великотоварних спеціалізованих молочних підприємств.
«Програма розвитку молочного скотарства, - констатує віце-президент УААН, - по-суті, є першою галузевою програмою, яка спрямована на реалізацію Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року і в цілому відображає основні завдання зазначеної програми щодо розвитку тваринництва, зокрема молочного скотарства. Акцент при розробці проекту зроблено на визначення головних механізмів збільшення притоку інвестицій у молочну галузь, напрямів організації виробництва його технічному та технологічному забезпеченню».
Анатолій Миколайович акцентував увагу на тому, що питання особливостей технології виробництва, вирощування, відтворення, годівлі тварин повинні регулюватися технічними умовами та стандартами, які необхідно переглянути відповідно до Європейських норм. Зауважив, що Мінагрополітики України, технічним комітетам необхідно надати пріоритетного значення розробці необхідних технічних регламентів та стандартів при складанні плану розробки стандартів на 2008 рік.
Анатолій Головко зазначив: «Більш деталізовані завдання та способи їх вирішення стосовно обсягів, кількісних і якісних показників виробництва в розрізі різних форм господарювання, будівництва нових та реконструкції існуючих молочних ферм, технології виробництва з урахуванням
особливостей регіону повинні знайти свої відображення у відповідних обласних програмах».

Спілка молочних підприємств України
За словами спеціалістів спілки, впродовж останніх років постійно постає питання зупинення спаду виробництва молоко-сировини та поголів’я корів. Однак за показниками останніх 8 місяців поточного року, стан справ у молочному скотарстві продовжує погіршуватися. Представники організації стверджують, що із 3,3 тис. корів тільки 0,7 тис. знаходиться в колективних сільськогосподарських підприємствах 1,8 млн. тонн. Решта кількості сировини – 3,3 млн. тонн заготовлюється у приватному секторі, де показники якості найчастіше не відповідають діючому національному стандарту.
Фахівці об’єднання запевняють, що постійний дефіцит сировини не дозволяє вимагати від товаровиробників високих показників якості. В умовах дефіциту молока переробні підприємства, незважаючи на якість, закуповують сировину у населення по ціні від 1,3 до 1,7 грн./л, а у сільсьгосподарських підприємств - по 1,6 – 2,2 грн./л. За словами представників спілки, діюча нині ціна за сировину вже зараз суттєво перевищує європейську (0,28 – 0,30 Євроцентів/л). Також вони відзначили, що напрямок України до інтеграції з економічним простором ЄС, а також існуючі ринкові відношення в подальшому призведуть до збільшення товарообігу. Тому перед молочною галуззю стоїть важливе завдання – адаптація до умов і правил «гри» на міжнародному ринку.
На думку представників спілки, основним інструментом в конкуренції на загальному ринку ЄС є безпечність та якість сировини і продуктів її переробки. Саме із-за невідповідності показників безпечності європейським вимогам молочна продукція (сир, масло, сухе молоко, суха сироватка, молочні консерви) експортується, в основному, не в країни ЄС, а в країни колишнього СРСР, Африки, Азії, тощо.
Фахівці Спілки молочних підприємств України переконані, що в проекті програми розвитку молочного скотарства доцільно виділити окремими розділами усі технологічні вимоги (годівля, догляд, утримування, селекція тощо). Окрім того, приділити більше уваги таким питанням як створення інфраструктури заготівель, сервісному обслуговуванню, досягненню паритету цін на сировину шляхом дотації на молоко, на корову, забезпечення паливно-мастильними матеріалами з частковою компенсацією їх вартості за рахунок держави. Також наголошують на необхідності доопрацювання системи контролю безпечності та якості, впровадження системи НАССР тощо.

Схожі новини
 • "Село майбутнього" у 2013 році переходить в активну фазу в Харківській області
 • Мінагрополітики: Серед усіх галузей тваринництва у пріоритеті - скотарство
 • Виробництво молока на Дніпропетровщині зросло за рахунок збільшення продуктивності корів
 • М. Присяжнюк: Тваринництво має стати візитівкою вітчизняного АПК
 • Молочний світ

 • Комментарі


  два года назад когда президент обьявил про национальную идею поддержки села говорилось очень много......но на сегоднешний день невидно никаких конкретных здвигов. Я студент , заканчиваю 4 курс ф-т Технологии производства и переработки продукции животноводства....и основная проблема по моемму мнению сосоит в превлечении молодых специалистов на село......у нас к сожелению наши умы размышляют совсем другими категориями....

  Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.